Convalidacions

Segons la normativa vigent, els estudiants d’escola de música autoritzada tenen la possibilitat de convalidar assignatures de l’ESO i el Batxillerat. Des de L’Intèrpret us ajudarem a dur a terme les gestions necessàries per fer efectiva aquesta convalidació. Què es pot convalidar? Es poden convalidar les matèries següents:

• Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO).

• Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).

• Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no podrà ser la música. No són convalidables ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs. Quina documentació cal aportar?

• “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a” • “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” Quin procés cal seguir? • Heu de recollir a L’Intèrpret el “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a”. El centre lliurarà a l’alumne/a còpia compulsada i entrada per registre de tota la documentació.

• Heu de presentar al centre/Institut on cursa l’ESO, durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional, o en una escola de música autoritzada”, acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a”.

• La direcció del centre/Institut resol la sol·licitud d’acord amb la “Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries optatives i/o de la matèria de música de l’educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen ensenyaments professionals en un conservatori o en un centre professional de música”. • La resolució us la comunicaran per escrit a les persones interessades i podeu presentar recurs en contra davant la direcció dels serveis territorials d’Educació en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.

• El centre lliurarà a l’alumne/a còpia compulsada i entrada per registre de tota la documentació.

• En els documents d’avaluació es farà constar l’adaptació curricular com a pla individualitzat (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució.

• Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: