Política de Privacitat

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència. Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.


 

Quí és el responsable del tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L. amb domicili social al carrer Dolors Lolín Sabaté, núm. 11, baixos, de Lleida, CP 25003, Tel. 973263906 i correu electrònic l-interpret@l-interpret.com.


 

Quines dades personals es recullen i la seva finalitat

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Tractament CLIENTS
Finalitat Gestionar les dades dels clients per gestionar la seva comanda.
Categories de dades Clients
Dades Dades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail. Targeta de crèdit.
Legitimació Relació contractual. 
Procedència Del propi interessat.
Destinataris Les previstes  por normativa.
Temps de conservació Les previstes por normativa.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

Tractament INFORMACIÓ
Finalitat Respondre les peticions de informació que es recepcionen per la web.
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom, cognoms, mail i telèfon.
Legitimació Petició d’informació.
Procedència Del propi interessat.
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació El necessari per resoldre la petició d’informació.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L., utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.


 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1. En compliment d’una relació contractual.

2. Quan ens dóna el seu consentiment.

3. Per interès legítim de ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L., per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.

4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: l-interpret@l-interpret.com


 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

La publicació de fotografies o vídeos del nostre alumnat i professorat al web o a les xarxes socials així com la recopilació dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal ha estat autoritzada prèviament pel titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga als pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes imatges, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.


 

Dades no pertinents

ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L., adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.


 

Quant de temps conservarem les seves dades?

ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L., guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.


 

A qui comunicarem les seves dades?

ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L., només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.


 

Mesures de seguretat

ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L., assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.


 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET CONTINGUT
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L.
Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
Supressió Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractament Es pot sol·licitar la limitació quan: Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets
Portabilitat  Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat


 

Canal d’atenció

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça l-interpret@l-interpret.com
Si vol, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document acreditatiu. L’exercici dels seus drets és gratuït.


 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L. i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

   

   • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

    

    • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

   ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L. no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

   ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L. es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.


    

   Recomanacions als usuaris i a les usuàries:

     

     • Reviseu i llegiu les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-vos.

     • Apreneu les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereix.

     • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

     • No publiqueu informació excessiva sobre la vida personal i familiar.

     • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics al vostre perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.

     • No oferiu dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.


     

    Les xarxes sociales gestionades per ESCOLA DE MÚSICA L’INTÈRPRET S.L. són:

    Facebook – https://www.facebook.com/linterpret

    Instagram – https://www.instagram.com/l_interpret/

    Twitter – https://twitter.com/L_Interpret

    Youtube –https://www.youtube.com/channel/UCQLj1yFbUU6Ok_xGIpyH3BQ?view_as=subscriber

    Vimeo – https://vimeo.com/linterpret

    Benvingut a L’Intèrpret!

    Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

    Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: