Com eduquem?

A L’Intèrpret, des del nostre origen, hem pres la iniciativa per tal d’aprendre i incorporar al currículum noves vies d’innovació didàctica en els diferents processos d’ensenyament-aprenentatge que duem a terme. En aquest sentit, apostem per la formació permanent del nostre equip docent. Així doncs, organitzem anualment diferents cursos de formació en col·laboració amb diferents entitats i facilitem la compaginació de les tasques laborals i de formació musical personal.

L’Intèrpret basa la seva metodologia didàctica en dos principis: La Interacció/Comunicació professorat/alumnat i la construcció d’un aprenentatge significatiu, tot partint del que l’alumne sap, utilitzant material ben organitzat i a l’abast del l’alumnat, i creant l’interès i motivacions necessàries.

Les activitats que fem al centre segueixen les següents pautes metodològiques:
  • Afavorim la utilització de recursos variats (informàtics, visuals, auditius, audiovisuals…)
  • Utilitzem un repertori musical i dramatúrgic variat, que va des de les obres contemporànies fins als clàssics.
  • Fem que els conceptes teòrics derivin de la pràctica.
  • Afavorim la interdisciplinarietat entre les classes d’instrument, llenguatge musical, cant, dramatúrgia i dansa.
  • Potenciem la creativitat amb l’edició i seqüenciació de petites composicions i la improvisació, entre d’altres.
  • Combinem el treball individual amb el treball en grup, amb classes individuals d’instrument o cant, combinades amb la els grups instrumentals o teatrals.
  • Utilitzem les noves tecnologies (taules de so i de mescla, informàtica musical, internet, connexió en xarxa).
  • Partim del simple per arribar al complex i del general per anar al concret.
  • Interrelacionem els diferents continguts de cada assignatura i els distribuïm en tres blocs: conceptuals, procedimentals i actitudinals.

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: