Proves d’accés curs 2021/22

Per accedir al Grau Professional cal superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Es pot accedir a qualsevol dels sis cursos del Grau Professional.
Podeu ampliar aquesta informació a la web del Departament d’Educació.
La prova d’accés consta de dues parts diferenciades que es realitzen en dies diferents.
1. Llenguatge musical.
2. Instrument.
INSCRIPCIONS CURS 2022/23.
El període d’inscripció per al curs 2022/23 és del 9 al 21 de març (ambdòs inclosos).
Us podeu inscriure presencialment a la secretaria del nostre centre. Necessitareu omplir:
Full d’inscripció a la prova d’accés (us podeu el descarregar).
– Fotografia de l’alumne/a.
– Fotografia del DNI o Llibre de Família de l’alumne i la targeta sanitària.
– Fotografia del DNI del pare, mare o tutor legal.
– Fer el pagament de les taxes d’inscripció i examen que són de 125 € al núm. de compte ES02-2100-0336-6502-0014-4712 fent-hi constar el nom de l’alumne/a i adjuntar el comprovant.
Aquesta documentació l’heu de fer arrribar al correu l-interpret@l-interpret.com . Si teniu qualsevol dubte ens podeu trucar al 973263906
PLACES OFERTADES.
Les places ofertades per al curs 2022/2023 són 15 per cada un dels sis cursos del grau professional, per a totes les especialitats.
PROVES
.
La prova d’accés al primer curs de llenguatge musical es farà el dimarts 17 de maig de 2022,a les 10:00 hores.
Les proves es faran seguint totes les mesures de seguretat i higiene recollides al protocol de seguretat i higiene de L’Intèrpret.
La resta de proves de llenguatge, així com les d’instrument, s’organitzaran a partir de l’endemà del dia de la prova d’accés al primer curs.
PUBLICACIÓ DE LES NOTES.
Les qualificacions obtingudes pels aspirants es penjaran al tauler d’anuncis del centre abans del dia 10 de juny. La relació definitiva d’alumnes admesos es publicarà també al tauler d’anuncis.
RECLAMACIONS.
Si hom ho creu convenient, podrà presentar per escrit una reclamació després de la publicació de la llista provisional d’alumnes admesos.
PERÍODE DE MATRICULACIÓ.

Els alumnes admesos formalitzaran la matrícula en el termini que marcarà el Departament d’Educació, a la secretaria de L’Intèrpret o de manera telemàtica.
 Per a formalitzar-la, caldrà omplir el full de matrícula i pagar els drets de matrícula, que per al curs 2022/23 són de 120 €.
PROGRAMES PER ESPECIALITATS DE LES PROVES D’ACCÉS.

Els aspirants a primer curs de grau professional es regiran pels documents emesos per la Generalitat.
Podeu ampliar la informació a la web del Departament d’Educació.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA.

Si un cop realitzades les matriculacions queden places vacants es realitzarà una convocatòria extraordinària al mes de setembre. Aquestes proves començaran el dia 2 de setembre.
Per a la resta de cursos podeu consultar i descarregar els següents PDF’s:

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: